کشاورزی، جنگلداری و شیلات

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

جداول

1-5- بهره‌برداران فهرست و بهره‌برداران سرشماری شده برحسب نوع بهره‌بردار و شهرستان: آبان 1393
2-5- بهره‌برداري‌هاي كشاورزي برحسب نوع فعاليت و شهرستان: آبان 1393
3-5- تعداد بهره‌برداري و مساحت زمين بهره‌برداري هاي با زمين بر حسب وسعت اراضي كشاورزي: آبان 1393
4-5- تعداد و مساحت بهره برداري‌هاي با زمين به تفکیک آبی و دیم بر حسب شهرستان: آبان 1393
5-5- تعداد بهره‌برداري و سطح كاشت محصولات زراعي در فضاي باز برحسب نوع محصول به تفکیک شهرستان: آبان 1393
6-5- مساحت و نوع فعاليت گلخانه در بهره‌برداري‌ها بر حسب شهرستان:آبان 1393
7-5- بهره‌برداري‌هاي داراي انواع دام در روز آمارگيري و تعداد دام آن‌ها بر حسب جنس به تفكيك شهرستان: آبان 1393
8-5- بهره‌برداري‌هاي داراي انواع دام و تعداد دام آن‌ها در روز آمارگيري
9-5- بهره‌‌برداري‌هاي داراي دام شيردوشي شده بر حسب تعداد دام و مقدار توليد شير هر يك از انواع دام
10-5- تعداد بهره‌‌برداري‌هاي داراي دام سبک و مقدار توليد پشم گوسفند و مو و كرك بز
11- 5- بهره‌برداري‌هاي داراي فعاليت باغداري و مقدار توليد محصولات باغی
12-5- تعداد و مساحت بهره‌برداري‌هاي داراي باغ و قلمستان
13-5- مرغداري‌هاي پرورش دهنده مرغ گوشتي بر حسب وضع فعالیت و ظرفيت سالن‌ها
14-5- مقدار و ارزش انواع توليدات مرغداري‌هاي پرورش دهنده مرغ گوشتي
15-5- مرغداري‌هاي پرورش دهنده مرغ تخمگذار و پولت، تعداد و ظرفيت سالن‌ها
16-5- مقدار و ارزش انواع توليدات مرغداري‌هاي پرورش دهنده مرغ تخمگذار و پولت
17-5- تعداد و ظرفيت گاوداري‌هاي صنعتي فعال برحسب نوع فعاليت
18-5- تعداد گاو و گوساله گاوداري‌هاي صنعتي فعال در روز آمارگیری بر حسب نژاد به تفکیک شهرستان
19-5- مقدار و ارزش توليد شير و كود گاوداري‌هاي صنعتي
20-5- تعداد و وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي رسمي
21-5- سطح زيركشت محصولات سالانه
22-5- متوسط هزينه توليد محصولات كشاورزي در يك هكتار به تفكيك زمين و مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت
23-5- سطح زير كشت و مقدار توليد محصولات كشاورزي اصلي سالانه (به استثناي نباتات صنعتي)
24-5- سطح زير كشت و توليد برخي از محصولات سالانه (به استثناي نباتات صنعتي) برحسب شهرستان: 1397
25-5- سطح زير كشت و مقدار توليد برخي از نباتات صنعتي
26-5- مساحت جنگل‌كاري بر حسب نوع مالكيت
27-5- مساحت نهالستان و توليد آن
28–5- مقدار صيد آبزيان
29-5- مقدار توليد آبزي‌پروري
30-5- ميزان استحصال خاويار و گوشت از انواع ماهيان خاوياري
31-5-ميزان توليد انواع گونه‌هاي بچه ماهيان
32-5- تعداد شناورهاي صيادي و صيادان عضو تعاوني صيادي
33-5-تعداد شاغلان زيربخش شيلات (صيد) استان....
34-5- تعداد شاغلان زيربخش شيلات ( آبزي‌پروري) استان.....
35-5- مساحت مزارع پرورش ماهي و ميگو
36-5- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش اداره كل تعاون در پايان سال
37-5- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستايي در پايان سال