پروانه‌های ساختمان

پروانه‌های ساختمان

چکیده نتایج

** نتايج طرح جمع آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده :
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1398-بهار
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1398- تابستان
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1398-پاییز
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1398- زمستان
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1397
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1396
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1395
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1394
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1393
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1392
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1391
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1390
اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداری‌های کشور 1388
» خلاصه نتايج طرح گردآوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري‌هاي استان زنجان و مقایسه با کشور (96-1392)
» نتايج طرح جمع آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري‌هاي استان زنجان و كشور- نيمه اول 1394
» نتايج طرح جمع آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري‌هاي استان زنجان و كشور- 1393 و بهار 1394
» نتايج طرح جمع آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري‌هاي استان زنجان - نيمه اول 1393
» نتايج طرح جمع آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري‌هاي استان زنجان - 1392
» نتايج طرح جمع آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري‌هاي استان زنجان -سال 1394 و بهار و تابستان 95
» نتايج طرح جمع آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري‌هاي استان زنجان :95-92