هزینه درآمد خانوارها

هزینه درآمد خانوارها

چکیده نتایج

سهم ٢٠ درصد فقيرترين جمعيت كل كشور (دهک وزنی)
سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهک در كل كشور (دهک وزنی)
سهم ١٠، ٢٠ و ٤٠ درصد ثروتمندترين به ١٠، ٢٠ و ٤٠ درصد فقيرترين جمعيت در كل كشور
ضريب جينی كل كشور (دهک وزنی)
** چكيده نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي استان زنجان، كشور و استان هاي همجوار-1396
** چكيده نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي استان زنجان، كشور و استان هاي همجوار-1395
** چكيده نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي استان زنجان، كشور و استان هاي همجوار-1394
** چكيده نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي استان زنجان، كشور و استان هاي همجوار-1393
** چكيده نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي استان زنجان، كشور و استان هاي همجوار-1392
** چكيده نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي استان زنجان، كشور و استان هاي همجوار-1391