نیروی کار

چکیده نتایج

** گزيده نتايج نيروي كار :
شاخص های عمده نیروی کار جدول 82 فصل بهار 1399
چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي كار بهار 1399
شاخص‌هاي عمده نيروي كار در جمعيت 15 ساله و بيش‌تر به تفكيك جنس و استان در سال 98
شاخص‌هاي عمده نيروي كار در جمعيت 15 ساله و بيش‌تر به تفكيك جنس و استان در پاييز 1398
چکیده نتایج نیروی کار پاییز 1398
شاخص های نیروی کار استان زنجان (تابستان 98)
چکیده نتایج نیروی کار تابستان 1398
چکیده نتایج نیروی کار بهار 1398
فصل تابستان 1398
نتایج نیروی کار سال 1398
شاخص هاي عمده نيروي كار كشور به تفكيك استان -سال 1397
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار -پاییز 1397 (فایل exel)
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار -پاییز 1397 (فایل pdf)
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار -تابستان 1397 (فایل exel)
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار -تابستان1397(فایل pdf)
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار -بهار 1397 (فایل exel)
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار -بهار 1397 (فایل word)
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار -سال 1396 (فایل exel)
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار -سال 1396 (فایل word)
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - زمستان 1396
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - پاییز 1396
» شاخص هاي عمده نيروي كار كشور به تفكيك استان -پاییز 1396
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - تابستان 1396
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - بهار 1396
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - سال 1395
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - تابستان 1395
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - بهار 1395
»گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - پاییز 1394
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - تابستان 1394
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - بهار 1394
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - سال 1393
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - پاييز 1393
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - تابستان 1393
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار -بهار 1393
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - سال 1392
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - بهار 1392
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - تابستان 1392
» گزيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار - پاییز 1392
» تحولات نهايي جمعيت و اشتغال - 1390