نیروی انسانی

جداول

1-4- توزيع نسبي جمعيت 10 ساله و بيش‌تر بر‌حسب وضع فعاليت و جنس در نقاط شهري و روستايي
2-4- شاخص‌هاي عمده نيروي كار در جمعيت 10 ساله و بيش تر بر‌حسب جنس در نقاط شهري و روستايي
3-4-توزيع نسبي جمعيت شاغل و بيكار (جوياي كار) 10 ساله و بيش‌تر برحسب وضع سواد و سطح تحصيلات
4-4- کارکنان دولت بر حسب جنس و وضعيت استخدامي: 1397
5-4- کارکنان دولت برحسب جنس و مدرك تحصيلي: 1397
6-4- فرصت‌هاي شغلي اعلام شده ، متقاضيان كار ثبت نام شده و به كار گمارده‌شدگان از طريق مراكز كاريابي
7-4- متقاضيان کار ثبت نام شده بر حسب سن
8-4- متقاضيان کار ثبت نام شده بر حسب وضع سواد
9-4- افراد به کار گمارده شده بر حسب وضع سواد
10-4- افراد به کار گمارده شده در بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني