معدن

جداول

١-6- مشخصات عمومي معادن در حال بهره برداري برحسب فعاليت
٢-6- تعداد معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت و نوع استخراج
٣-6- تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداري برحسب فعاليت
4-6- مقدار توليدات مواد معدني معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت
5-6- ارزش افزوده و ارزش پرداختی‌ها و دريافتی‌هاي معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت: 1396
6-6- سرمايه‌گذاري ارزش تغییرات اموال سرمایه‌ای معادن در حال بهره‌برداري برحسب فعاليت و نوع اموال سرمايه‌اي: 1396
7-6- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني معدني در پايان سال