صنعت

جداول

1-8- تعداد جواز تأسيس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه‌هاي صنعتي برحسب نوع فعاليت
2-8-تعداد پروانه بهره‌برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه‌هاي صنعتي برحسب نوع فعاليت
3-8- ميزان اشتغال كارگاه‌هاي صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعاليت
4-8- سرمايه‌گذاري كارگاه‌هاي صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع
5-8- تعداد كارگاه‌هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيش‌تر برحسب نوع فعاليت، نحوه مالكيت و طبقات كاركن
6-8- تعداد كارگاه‌هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيش‌تر برحسب نحوه مالكيت، طبقات كاركن و شهرستان: 1396
7-8-تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي داراي ده نفركاركن و بيش‌تر برحسب مزد و حقوق‌بگيران و كاركنان بدون مزد و حقوق و
8-8- تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيش‌تر برحسب نوع فعاليت و طبقات كاركن: 1396
9-8- تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيش‌تر برحسب شهرستان و طبقات كاركن: 1396
10-8- جبران خدمات مزد و حقوق‌بگيران كارگاه‌هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيش‌تر برحسب طبقات كاركن و جنس
11-8- جبـران خدمـات مزد و حقـوق‌بگيـران كـارگـاه‌هاي صنعتـي داراي ده نفـر كاركـن و بيش‌تر برحسب نوع فعاليت و
طبقات كاركن1396
12-8- سرمايه‌گذاري(تغييرات اموال سرمايه‌اي) كارگاه‌هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيش‌تر برحسب نـوع اموال سرمايه‌اي
و طبقات كاركن
13-8- سرمايه‌گذاري (تغييرات اموال سرمايه‌اي) كارگاه‌هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيش‌تر برحسب نوع فعاليت و طبقات
كاركن: 1396
14-8- ارزش افزوده فعاليت صنعتي كارگاه‌هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيش‌تر برحسب نوع فعاليت و طبقـات كاركن
15-8- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني فعال صنعتي و فرش دستباف در پايان سال