شهرستان زنجان

جداول

کاربر گرامی برای مشاهده اطلاعات شهرستان زنجان مقادیر پیش فرض را باز نمایید و در قسمت شهرستان زنجان را انتخاب نمایید.
5-1- مساحت استان برحسب وضعیت اراضی: 1397
7-1- اطلاعات هواشناسی شهرهای استان بر حسب ماه: 1397
8-1- جمع بارندگی سالانه شهرهای دارای ایستگاه‌های همدیدی از بدو تأسیس تا پایان سال 1397
9-1- دمای سالانه شهرهای دارای ایستگاه همدیدی از بدو تأسیس تا پایان سال:1397
1-2- مساحت پارک‌های جنگلی طبیعی ، فضاهای سبز و ذخیره‌گاه‌های جنگلی در پایان سال 1397
3-2- مقدار انواع كود شيميايي توزيع شده
4-2- مقدار انواع سموم فروخته شده
5-2- مساحت جنگل‌ها، مراتع و پديده‌هاي بياباني:1397
8-2- ميزان توليد فرآورده‌هاي چوبي از جنگل‌ها
12-٢-پوشش انشعاب فاضلاب شهري
13-٢-تعداد تصفيه‌ خانه‌هاي فاضلاب
14-٢-تعداد مشترکان فاضلاب شهري
15-2- جمعيت تحت پوشش خدمات جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب شهري
16-2- متوسط حجم فاضلاب جمع آوري شده
18-3- ولادت ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي
19-3- فوت ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي
21-3- ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي
23-3- تعداد طلاق ثبت شده برحسب طول مدت ازدواج
8-4- متقاضيان کار ثبت نام شده بر حسب وضع سواد
9-4- افراد به کار گمارده شده بر حسب وضع سواد
10-4- افراد به کار گمارده شده در بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني
21-5- سطح زيركشت محصولات سالانه
22-5- متوسط هزينه توليد محصولات كشاورزي در يك هكتار به تفكيك زمين و مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت
23-5- سطح زير كشت و مقدار توليد محصولات كشاورزي اصلي سالانه (به استثناي نباتات صنعتي)
26-5- مساحت جنگل‌كاري بر حسب نوع مالكيت
27-5- مساحت نهالستان و توليد آن
31-5-ميزان توليد انواع گونه‌هاي بچه ماهيان
36-5- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش اداره كل تعاون در پايان سال
37-5- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستايي در پايان سال
١-7- مصرف انواع فرآورده‌هاي نفتي
3-7-‌ تعداد شهرها و روستاهاي گازرساني شده و تعداد انواع انشعاب،تعداد مصرف كننده و مقدار مصرف گاز طبيعي
15-8- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني فعال صنعتي و فرش دستباف در پايان سال
1-9- منابع آب‌هاي زيرزميني و مقدار تخليه سالانه آن‌ها
2-9- مشخصات تأسیسات آب تحت پوشش شرکت‌های آب و فاضلاب شهری
3-9- تعداد انشعاب و حجم فروش آب به تفكيك كاربري در نقاط شهري تحت پوشش شركت آب و فاضلاب شهري
4-9- اطلاعات مربوط به ظرفيت منابع تأمين آب، حجم توليد و فروش و تعداد انشعاب آب در نقاط روستايي/a>
5-9 - اطلاعات مربوط به وضع موجود حجم مخازن، طول شبكه توزیع وخطوط انتقال آب در نقاط روستايي
6-9 - طول شبكه جمع‌آوري و تعداد انشعاب فاضلاب در نقاط شهري تحت پوشش شركت‌ آب و فاضلاب شهري
14-9 - تعداد مشترکان برق بر حسب نوع مصرف
15-9- تعداد روستاها، خانوارهاي روستايي داراي برق و مشخصات تأسيسات برق‌رساني به روستاها
16-9- مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف
13-10- تعداد و هزينه انواع ساختمان‌هاي احداث شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان.
14-10- زمين‌هاي واگذار شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان برحسب نوع استفاده
15-10- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني مسكن فعال در پايان اسفند
6-11- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني فعال "تأمين نياز توليدكنندگان" ، "تأمين نياز مصرف كنندگان" و "تأمين نياز صنوف خدماتي" :1397
7-11- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني خدماتي فعال به تفكيك شهرستان :1397
8-11- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني روستايي: 1397
9-11- مشخصات عمومي اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي: 1397
10-11- تعداد اقامتگاه‌هاي استان
11-11- ظرفيت اقامتگاه‌هاي استان برحسب درجه
2-12- مسافر و بارخالص حمل شده از ايستگاه‌هاي راه‌آهن
4-12- انواع را‌ه‌هاي تحت حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان
5-12- تعداد تونل‌ها، پل‌ها و راهدارخانه‌هاي مسير راه‌ها
9-12- تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استاني براساس صورت وضعيت حمل مسافر از طريق پايانه‌هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده‌اي بر حسب شهرستان: 1397
11-12- تعداد پايانه، سفر و مسافر جابجا شده برون استاني (بر اساس صورت وضعیت حمل مسافر) از طريق پايانه‌هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده‌اي برحسب شهرستان: 1397
13-12- وزن بار جابجا شده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي براساس بارنامه صادر شده برحسب شهرستان:1397
21-12- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني حمل و نقل فعال در پايان اسفند
24-12- تعداد و ظرفيت سيلوهاي داير و انواع انبار داير ذخيره گندم
1-13- تعداد تلفن‌هاي ثابت منصوبه و مشغول به کار در مناطق شهري و روستايي و نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني
2-13- خطوط واگذار شده و مشغول به کار تلفن همراه به تفکیک نوع خط و اپراتور
6-13- تعداد مشترکین نسل سوم و چهارم (3 جی و 4 جی) به تفکیک نوع اپراتور
8-13- واحدهاي پستي مورد بهره‌برداري برحسب نوع مالكيت :1397
9-13- انواع مرسولات پستي صادرشده درون استاني
10-13- انواع مرسولات پستي صادرشده برون استاني
11-13- تعداد مرسولات پستي صادر شده به مقصد خارج از كشور
1-16- تعداد مراكز(دولتي و غير دولتي)تحت پوشش معاونت اجتماعي اداره كل بهزيستي و افراد خدمت گيرنده
2-16- تعداد مراكز روزانه، حرفه آموزي و كارگاه هاي توليدي حمايتي(دولتي و غير دولتي)تحت پوشش معاونت توانبخشي اداره كل بهزيستي و افراد خدمت گيرنده
3-16- تعداد مراكز شبانه روزي و خدمت در منزل (دولتي و غير دولتي)تحت پوشش معاونت توانبخشي اداره كل بهزيستي و
افراد خدمت گيرنده

4-16- تعداد مراكز دولتي و غير دولتي تحت پوشش معاونت پيشگيري اداره كل بهزيستي و افراد خدمت گيرنده
5-16- تعداد خانوارهای مستمری بگیر اداره کل بهزیستی
6-16- واحدهاي خدمت رساني، مددجويان مورد حمايت كميته امداد امام خميني و مبالغ پرداختي
7-16- خدمات ارائه شده به مددجويان توسط كميته امداد امام‌خميني و مبلغ پرداخت شده
8-16- درآمدهاي اختصاصي و وجوهات اماني كميته امداد امام خميني
9-16- تعداد افراد خانوارهاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب نوع خويشاوندي
10-16- تعداد خانوارهاي شاهد حقوق و مستمري‌بگيرتحت ‌پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و مبلغ پرداختي به ‌آنان
11-16- خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد، جانبازان و آزادگان(1) تحت‌پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و مبلغ پرداخت شده
12-16- تعداد جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب درصد جانبازي در پايان اسفند
13-16- تعداد جانبازان حقوق و مستمري‌بگير تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و مبلغ پرداختي به آنان
14-16- فعاليت‌هاي جمعيت هلال احمر ايران در حوزه امداد و نجات
15-16- تعداد اعضاء، داوطلبان و امدادگران جمعيت هلال احمر
16-16- آموزش همگاني برگزار شده و تعداد آموزش گيرندگان جمعيت هلال احمر
17-16- كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در پايان اسفند بر حسب طبقات كاركن
18-16- تعداد افراد تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي
19-16- بيمه‌شدگان اصلي‌تحت‌ پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب‌ نوع بيمه‌
20-16- بيمه‌شدگان خاص‌تحت‌ پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب‌ نوع بيمه
22-16-كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت ‌پوشش
23-16- تعداد مستمري‌بگيران تحت پوشش
24-16- تعداد مراكز درماني ملكي و طرف قرارداد مدیریت درمان تأمين اجتماعي
25-16- بيمه‌شدگان (اصلي‌ و تبعي) تحت‌ پوشش اداره كل بيمه سلامت
26-16- تعداد بيمه شدگان(اصلي و تبعي) صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير
27-16- حقوق بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی برحسب شهرستان :1397
28-16- حقوق‌بگيران صندوق بازنشستگي برحسب سال بازنشستگي و نوع آن :1397
31-17- مربيان رسمی و پیمانی و مراكز ثابت اداره کل آموزش فني و حرفه اي
32-17- تعداد آموزش‌ديدگان مراكز ثابت اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان برحسب گروه‌های عمده آموزشی به تفکیک جنس
1-18- کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني بر حسب گروه شغلي
2-18-پزشكان شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني بر حسب رشته و نوع تخصص
3-18-پيراپزشكان شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني برحسب رشته و نوع تخصص
4-18- تعداد بيمارستان‌هاي فعال و تخت‌هاي ثابت موجود برحسب نوع وابستگي
5-18- تعداد تخت‌هاي فعال بخش‌هاي بيمارستاني
6-18- مراكز ارائه دهنده مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي
7-18- آزمايشگاه تشخيص طبي، داروخانه، مؤسسات تشخيصي - درماني هسته‌اي و توانبخشي برحسب نوع وابستگي
8-18- تعداد پايگاه‌هاي اورژانس پيش بيمارستاني
11-18- فعاليت‌هاي عمده بهداشت محيط در زمينه بازديد از مکان‌هاي تهيه، توزيع و نگهداري مواد غذايي
12-18- ميزان فرآورده‌هاي خون و توزيع شده به مراكز درماني به تفكيك سه فرآورده اصلي: 1397
13-18- تعداد مراجعه كنندگان و ميزان خون اهدايي به تفكيك جنسيت و وضعيت اهداء : 1397
14-18- تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي، به تفكيك شهرستان: 1397
15-18- تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي، به تفكيك شهرستان: 1397
16-18- مراكز درماني فعال در بخش خصوصي دامپزشكي استان به تفكيك شهرستان: 1397
17-18- تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي دام و طيور فعال برحسب نوع كشتارگاه به تفكيك شهرستان :1397
18-18- تعداد مراكز فرآوري ، نگهداري و عرضه دام و فرآورده هاي خام دامي : 1397
19-18- تعداد پست‌هاي قرنطينه دامي: 1397
1-18- کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني بر حسب گروه شغلي
2-18-پزشكان شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني بر حسب رشته و نوع تخصص
3-18-پيراپزشكان شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني برحسب رشته و نوع تخصص
4-18- تعداد بيمارستان‌هاي فعال و تخت‌هاي ثابت موجود برحسب نوع وابستگي
5-18- تعداد تخت‌هاي فعال بخش‌هاي بيمارستاني
6-18- مراكز ارائه دهنده مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي
7-18- آزمايشگاه تشخيص طبي، داروخانه، مؤسسات تشخيصي - درماني هسته‌اي و توانبخشي برحسب نوع وابستگي
8-18- تعداد پايگاه‌هاي اورژانس پيش بيمارستاني
11-18- فعاليت‌هاي عمده بهداشت محيط در زمينه بازديد از مکان‌هاي تهيه، توزيع و نگهداري مواد غذايي
12-18- ميزان فرآورده‌هاي خون و توزيع شده به مراكز درماني به تفكيك سه فرآورده اصلي: 1397
13-18- تعداد مراجعه كنندگان و ميزان خون اهدايي به تفكيك جنسيت و وضعيت اهداء : 1397
14-18- تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي، به تفكيك شهرستان: 1397
15-18- تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي، به تفكيك شهرستان: 1397
16-18- مراكز درماني فعال در بخش خصوصي دامپزشكي استان به تفكيك شهرستان: 1397
17-18- تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي دام و طيور فعال برحسب نوع كشتارگاه به تفكيك شهرستان :1397
18-18- تعداد مراكز فرآوري ، نگهداري و عرضه دام و فرآورده هاي خام دامي : 1397
19-18- تعداد پست‌هاي قرنطينه دامي: 1397
١-24- خدمات شهري 1397