سرشماری عمومی نفوس و مسکن

سرشماری عمومی نفوس و مسکن

جداول

تحولات جمعیتی
روند تحولات شاخص های جمعیتی استان زنجان در سرشماری ها 95-1335
گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان زنجان:95-1365
میانگین و میانه سنی:1395
فرهنگ آبادی ها
» شهرستان زنجان
» شهرستان ابهر
» شهرستان ایجرود
» شهرستان خدابنده
»شهرستان خرمدره
»شهرستان سلطانیه
»شهرستان طارم
» شهرستان ماهنشان
نتایج سرشماری سال 1395
جمعیت
» نتایج سرشماری استان بر حسب شهرستان ، بخش،شهر و دهستان: 1395
» روند تحولات جمعیتی استان زنجان بر اساس نتایج سرشماریها:95-1365
» گزارش سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و استانها 1395
» جمعیت و خانوار استان به تفکیک شهرستان و جنسیت: 1395
» خانوار و جمعیت آبادی های استان بر حسب جنس-1395
» گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان:95-1365
» جمعیت بر حسب جنس و نوع خانوار به تفکیک استان
» جمعیت بر حسب سن،جنس و وضع سکونت(شهرستان)
» جمعیت بر حسب سن،جنس و وضع سکونت(استان)
» میانگین و میانه سنی
مسکن
» خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در واحدهای مسکونی بر حسب نحوه تصرف محل سکونت
خانوار
» جمعیت در خانوارهای معمولی بر حسب جنس،سن و تعداد افراد خانوار
» خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و نوع محل سکونت
» خانوارهای معمولی ساکن و گروهی بر حسب تعداد افراد و نوع محل سکونت
» خانوارهای معمولی ساکن و گروهی بر حسب تعداد افراد و تعداد افراد در حال تحصیل به تفکیک جنس
» خانوارهای معمولی بر حسب جنس،سن سرپرست و تعداد افراد
تحصیلات
» جمعیت 6 ساله و بیشتر بر حسب جنس،سن و وضع سواد
زناشویی
» جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب جنس،وضع زناشویی و وضع فعالیت
» جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب سن،جنس و وضع زناشویی
» جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب جنس،وضع زناشویی و سطح سواد به تفکیک شهرستان -کل
» جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب جنس،وضع زناشویی و سطح سواد به تفکیک شهرستان- شهری
» جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب جنس،وضع زناشویی و سطح سواد به تفکیک شهرستان- روستایی
فعالیت
» جمعیت شاغل بر حسب جنس،سن و سطح سواد به تفکیک شهرستان -کل
» جمعیت شاغل بر حسب جنس،سن و سطح سواد به تفکیک شهرستان -شهری
» جمعیت شاغل بر حسب جنس،سن و سطح سواد به تفکیک شهرستان -روستایی
» جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت و شهرستان در نقاط شهری و روستایی
شهرستان ها
نشریه گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 شهرستان ابهر
نشریه گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 شهرستان ایجرود
نشریه گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 شهرستان خدابنده
نشریه گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 شهرستان خرمدره
نشریه گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 شهرستان زنجان
نشریه گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 شهرستان سلطانیه
نشریه گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 شهرستان طارم
نشریه گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 شهرستان ماهنشان
نتایج سرشماری سال 1390
» نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390-شهرستان ابهر
» نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- شهرستان ایجرود
» نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- شهرستان خدابنده
» نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- شهرستان خرمدره
» نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390-شهرستان زنجان
» نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- شهرستان سلطانیه
» نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- شهرستان طارم
» نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- شهرستان ماهنشان
» نتایج سرشماری بر حسب جمعیت و شهرستان : 1390
» نتایج سرشماری بر حسب خانوار و شهرستان:1390
» نتایج سرشماری بر حسب مسکن و شهرستان:1390
» نتایج سرشماری بر حسب فعالیت و شهرستان:1390
» نتایج سرشماری بر حسب سواد و شهرستان:1390
» نتایج سرشماری بر حسب مهاجرت و شهرستان:1390
» نتایج سرشماری بر حسب زناشویی و شهرستان:1390
» نتایج سرشماری بر حسب معلولیت و شهرستان:1390
نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385
نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 _ استان زنجان
نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 _ شهرستان ابهر
نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 _ شهرستان ایجرود
نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 _ شهرستان خدابنده
نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 _ شهرستان خرمدره
نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 _ شهرستان زنجان
نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 _ شهرستان طارم
نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 _ شهرستان ماهنشان