سرزمین و آب و هوا

جداول

1-1-‌ طول و عرض جغرافیایی شهرستان‌ها
2-1- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان بر اساس تقسیمات کشوری
3-1- مشخصات عمومی شهرستان‌ها براساس تقسیمات کشوری در پایان سال
4-1- تقسیمات کشوری در محدوده استان
5-1- مساحت استان برحسب وضعیت اراضی
6-1- مشخصات ایستگاه‌های هواشناسی
7-1- اطلاعات هواشناسی شهرهای استان بر حسب ماه
8-1- جمع بارندگی سالانه شهرهای دارای ایستگاه‌های همدیدی از بدو تأسیس تا پایان سال
9-1- دمای سالانه شهرهای دارای ایستگاه همدیدی از بدو تأسیس تا پایان سال