سازمان صنعت، معدن و تجارت

سازمان صنعت، معدن و تجارت

جداول

102-قانون استفاده متوازن از امكانات كشور
جدول 4-تعداد پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادر شده - استان و كشور
جدول 4-تعداد پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادر شده - به تفكيك شهرستان
جدول 5-سرمايه گذاري در بخش صنعت براساس پروانه هاي بهره برداري صنعتي - استان و كشور
جدول 5-سرمايه گذاري در بخش صنعت براساس پروانه هاي بهره برداري صنعتي - به تفكيك شهرستان
جدول 6-سهم اشتغال و ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي به تفكيك رشته فعاليت
جدول 6-ميزان اشتغال جديد كارگاه هاي صنعتي براساس پروانه هاي بهره برداري صادره - استان و كشور
جدول 6-ميزان اشتغال جديد كارگاه هاي صنعتي براساس پروانه هاي بهره برداري صادره - به تفكيك شهرستان
شاخص‌ها و نماگرهاي صنعت
تعداد اشتغال جواز هاي تاسيس و تعداد اشتغال پروانه هاي بهره برداري
تعداد جواز هاي تاسيس صادر شده و تعداد پروانه هاي بهره برداري
شاخص هاي سرمايه گذاري و استخراج
شاخص هاي ميزان توليد محصولات صنعتي استان
ميزان سرمايه گذاري جوازهاي تاسيس و ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري
جوازهاي تاسيس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت
پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت بر حسب نوع فعاليت
ميزان اشتغال كارگاه هاي صنعتي بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت بر حسب نوع فعاليت
سرمايه گذاري كارگاه هاي صنعتي بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت, معدن و تجارت بر حسب نوع فعاليت