ساختمان و مسکن

جداول

1-10-پروانه‌هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان برحسب مساحت زمين و زيربنا در نقاط شهري
2-10- پروانه‌هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان برحسب نوع استفاده در نقاط شهري
3-10-پروانه‌هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان برحسب نوع اسكلت و مصالح عمده ساختماني در نقاط شهري
4-10- پروانه‌هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات در نقاط شهري
5-10- پروانه‌هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان بر‌حسب مساحت زمين و وضعيت قبلي آن در نقاط شهري
6-10- پروانه‌هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان مسكوني بر‌حسب تعداد واحد مسكوني، مساحت زمین و مساحت
7-10- پروانه‌هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان مسكوني بر‌حسب نوع اسکلت ومصالح عمده ساختمانی در نقاط
8-10-تعداد واحد مسكوني تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني صادر شده بر‌حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در نقاط
9-10- مشخصات ساختمان‌هاي شروع شده توسط بخش‌خصوصي در نقاط شهري
10-10- مشخصات ساختمان‌هاي تكميل شده توسط بخش خصوصي در نقاط شهري
11-10- سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بر‌حسب ساختمان‌هاي شروع شده، نيمه‌تمام و تكميل شده در نقاط شهري
12-10- تعداد، متوسط سطح زيربنا و متوسط هزينه يك مترمربع ساختمان واحدهاي مسكوني تكميل شده توسط بخش خصوص
13-10- تعداد و هزينه انواع ساختمان‌هاي احداث شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان.
14-10- زمين‌هاي واگذار شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان برحسب نوع استفاده
15-10- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني مسكن فعال در پايان اسفند
16-10- متوسط قيمت يك مترمربع زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي و زيربناي واحدهاي مسكوني معامله شده در بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر...(شهر مرکز استان)
17-10- متوسط اجاره بهاي ماهانه در قراردادهاي منعقد شده بين موجر و مستأجردر بنگاه هاي معاملات ملكي به ازاي يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني در شهر... (شهر مرکز استان)
18-10- واحدهای مسکونی معمولی بر حسب تعداد خانوار معمولی ساکن
19-10- خانوارهاي معمولي ساكن در واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نحوه تصرف محل سكونت
۲0-10- واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده به كار رفته در ساختمان در نقاط شهري و روستايي