دانشگاه علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي

جداول

قانون استفاده متوازن از امكانات كشور
پيش بيني اهداف توسعه‌اي استان در سال 1397
كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني بر حسب گروه شغلي
پزشكان شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني بر حسب رشته و نوع تخصص
پيراپزشكان شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني بر حسب رشته و نوع تخصص
تعداد بيمارستان‌هاي فعال و تخت‌هاي ثابت موجود برحسب نوع وابستگي
تعداد تخت هاي فعال بخش‌هاي ويژه بيمارستاني
مراكز ارائه دهنده مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي
تعداد آزمايشگاه تشخيص طبي، داروخانه، مؤسسات تشخيصي - درماني هسته اي و توانبخشي برحسب نوع وابستگي
تعداد پايگاه‌هاي اورژانس پيش بيمارستاني 115
موارد مراجعه بيماران سرپايي به مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب تخصص‌ مورد نياز
فعاليتهاي عمده بهداشت محيط در زمينه بازديد از مكانهاي تهيه ، توزيع و نگهداري مواد غذايي در پايان سال
بيمارستان و مراكز بهداشتي
پيراپزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي بر حسب رشته هاي شغلي
تعداد مراکز پیشگیری از بارداری
تعداد آزمايشگاه ، داروخانه ،مراكز پرتونگاري و توانبخشي بر حسب نحوه اداره و زمان كار
تعداد آزمايشگاه تشخيص طبي، داروخانه، مؤسسات تشخيصي - درماني هسته اي و توانبخشي برحسب نوع وابستگي
تعداد آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي، داروخانه‌ها، مؤسسات تشخيصي - درماني هسته اي و مراكز توانبخشي برحسب شهرستان
تعداد انواع تخت هاي بيمارستاني
تعداد خانه بهداشت فعال
تعداد روستاها و جمعيت روستاهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت
تعداد كاركنان بهورز خانه هاي بهداشت فعال روستا
تعداد موارد واكسيناسيون
سرانه تخت و پزشك به ازاي 1000 نفر
فعاليت هاي مؤسسات درماني در خصوص بيماري هاي واگيردار
كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني
مراكز بهداشتي درماني بر حسب وضعيت جغرافيايي( شامل درمانگاه، كلينيك، پلي كلينيك و مراكز بهداشتي، پايگاه بهداشت و مراكز جراحي محدود)
مراكز بهداشتي درماني برحسب نحوه اداره وزمان كار( شامل درمانگاه، كلينيك، پلي كلينيك و مراكز بهداشتي)
مراكز بهداشتي درماني برحسب وضعيت حقوقي( شامل درمانگاه، كلينيك، پلي كلينيك و مراكز بهداشتي، پايگاه بهداشت و مراكز جراحي محدود)
موارد تشخيص بيماريهاي واگير در آزمايشگاه
موارد مراجعه به اقلام پيشگيري از بارداري
ميزان مرگ مادران (درصدهزار تولد زنده )
واكسيناسيون انجام شده در مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي