حمل و نقل و انبارداری

حمل و نقل و انبارداری

جداول

1-12- طول انواع خطوط و تعداد ايستگاه‌هاي راه‌آهن
2-12- مسافر و بارخالص حمل شده از ايستگاه‌هاي راه‌آهن
3-12- وزن انواع بار حمل شده از ايستگاه‌هاي راه‌آهن
4-12- انواع را‌ه‌هاي تحت حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان
5-12- تعداد تونل‌ها، پل‌ها و راهدارخانه‌هاي مسير راه‌ها
6-12- وسايل نقليه عمومی درون شهری برحسب نوع
7-12- تعداد انواع وسايل نقليه موتوري و موتورسيكلت شماره گذاري شده
8-12- تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استاني (براساس صورت وضعيت حمل مسافر) از طريق پايانه‌هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده‌اي به تفكيك ماه
9-12- تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استاني براساس صورت وضعيت حمل مسافر از طريق پايانه‌هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده‌اي بر حسب شهرستان: 1397
10-12- تعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استاني براساس صورت وضعيت حمل مسافر از طريق پايانه‌هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده‌اي برحسب ماه
11-12- تعداد پايانه، سفر و مسافر جابجا شده برون استاني (بر اساس صورت وضعیت حمل مسافر) از طريق پايانه‌هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده‌اي برحسب شهرستان: 1397
12-12- وزن بار جابجا شده براساس بارنامه صادر شده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي برحسب ماه
13-12- وزن بار جابجا شده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي براساس بارنامه صادر شده برحسب شهرستان:1397
14-12- تعداد شناورهاي با ظرفيت هزار تن و بيشتر وارد شده به بنادر و ظرفيت آن‌ها
15-12- وزن كالاي تخليه و بارگيري شده در بنادر استان
16-12- تعداد سفر و مسافر خروجي و ورودي بنادر استان
17-12- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي داخلي برحسب ماه
18-12- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بين‌المللي (به استثناي حجاج) برحسب ماه
19-12- مسافر (به استثناي حجاج) و بار حمل شده در پروازهاي بين‌المللي برحسب شركت‌هاي هواپيمايي داخلي و خارجي: 1397
20-12- تعداد پرواز و مسافر حمل شده حج تمتع توسط شركت‌هاي هواپيمايي
21-12- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني حمل و نقل فعال در پايان اسفند
22-12- انبار و سردخانه فعال برحسب نوع مديريت: 1394
23-12- مشخصات سالن‌هاي سردخانه‌ داير برحسب نوع: 1394
24-12- تعداد و ظرفيت سيلوهاي داير و انواع انبار داير ذخيره گندم
25-12- عملكرد سيلوهاي گندم