حساب‌های منطقه‌ای

حساب‌های منطقه‌ای

جداول


72 رشته فعالیت

جدول 01- ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي كشور به تفكيك استان
جدول 02- ستانده ، مصرف واسطه و ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي (4 بخشي) كشور به تفكيك استان
جدول 03- ستانده ، مصرف واسطه و ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي (15 بخشي) كشور به تفكيك استان
جدول 04- ستانده ، مصرف واسطه و ارزش افزوده رشته فعاليت هاي اقتصادي (72 رشته) كشور به تفكيك استان
جدول 05- محصول ناخالص داخلي و جمعيت و سرانه توليد محصول ناخالص داخلي به تفكيك استان
96 رشته فعالیت
ستانده،مصرف واسطه و ارزش افزوده(سال‌های 94-1390)
جدول 01- ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي كشور به تفكيك استان
جدول 02- ستانده ، مصرف واسطه و ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي (4 بخشي) كشور به تفكيك استان
جدول 03- ستانده ، مصرف واسطه و ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي (18بخشي) كشور به تفكيك استان
جدول 04- ستانده ، مصرف واسطه و ارزش افزوده رشته فعاليت هاي اقتصادي (72 رشته) كشور به تفكيك استان
جدول 05- محصول ناخالص داخلي و جمعيت و سرانه توليد محصول ناخالص داخلي به تفكيك استان
جدول 05- محصول ناخالص داخلي و جمعيت و سرانه توليد محصول ناخالص داخلي به تفكيك استان