جمعیت

جداول

جمعیت استان
جمعيت بر حسب سن
جمعيت بر حسب سن 15-30
شاخص‌ها و نماگرهاي جمعيتي
1-3- جمعيت و متوسط رشد سالانه
2-3- جمعيت برحسب گروه‌های سنی
3-3- جمعيت برحسب جنس، سن و وضع سكونت: آبان 1395
4-3- جمعيت برحسب جنس و گروههاي عمده سني: آبان 1395
5-3- خانوار و جمعيت برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي
6-3-‌ خانوار و جمعيت شهرستان‌ها برحسب ساكن و غيرساكن: آبان 1395
7-3-‌ جمعيت برحسب نوع خانوار، جنس و شهرستان: آبان 1395
8-3- خانوارهاي معمولي برحسب تعداد افراد در خانوار
9-3- جمعيت برحسب جنس و تابعيت
10-3- طبقه بندی جمعیتی آبادیهای دارای سکنه
11-3- خانوارهاي معمولي برحسب جنس و سن سرپرست خانوار و تعداد افراد در خانوار: آبان 1395
12-3- مهاجران وارد شده طی 5 سال گذشته برحسب سن و محل اقامت قبلی بر اساس آخرین جابجایی: آبان 1395
13-3- مهاجران وارد شده طی 5 سال گذشته برحسب وضع سکونت، محل اقامت فعلی و محل اقامت قبلی آبان 1395
14-3- جمعيت 10 ساله و بيش‌تر برحسب سن، جنس و وضع زناشويي در نقاط شهری و روستایی
15-3- ميانگين سني جمعيت برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي
16-3- ميانه سني جمعيت برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي
17-3- ميانگين سن در اولين ازدواج برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي
18-3- ولادت ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي
19-3- فوت ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي
20-3- فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس و گروه‌هاي سني در نقاط شهري و روستايي : 1397
21-3- ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي
22-3- ازدواج و طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به سن زوجه : 1397
23-3- تعداد طلاق ثبت شده برحسب طول مدت ازدواج