بهزیستی و تامین اجتماعی

بهزیستی و تامین اجتماعی

جداول

1-16- تعداد مراكز(دولتي و غير دولتي)تحت پوشش معاونت اجتماعي اداره كل بهزيستي و افراد خدمت گيرنده
2-16- تعداد مراكز روزانه، حرفه آموزي و كارگاه هاي توليدي حمايتي(دولتي و غير دولتي)تحت پوشش معاونت توانبخشي اداره كل بهزيستي و افراد خدمت گيرنده
3-16- تعداد مراكز شبانه روزي و خدمت در منزل (دولتي و غير دولتي)تحت پوشش معاونت توانبخشي اداره كل بهزيستي و
افراد خدمت گيرنده

4-16- تعداد مراكز دولتي و غير دولتي تحت پوشش معاونت پيشگيري اداره كل بهزيستي و افراد خدمت گيرنده
5-16- تعداد خانوارهای مستمری بگیر اداره کل بهزیستی
6-16- واحدهاي خدمت رساني، مددجويان مورد حمايت كميته امداد امام خميني و مبالغ پرداختي
7-16- خدمات ارائه شده به مددجويان توسط كميته امداد امام‌خميني و مبلغ پرداخت شده
8-16- درآمدهاي اختصاصي و وجوهات اماني كميته امداد امام خميني
9-16- تعداد افراد خانوارهاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب نوع خويشاوندي
10-16- تعداد خانوارهاي شاهد حقوق و مستمري‌بگيرتحت ‌پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و مبلغ پرداختي به ‌آنان
11-16- خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد، جانبازان و آزادگان(1) تحت‌پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و مبلغ پرداخت شده
12-16- تعداد جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب درصد جانبازي در پايان اسفند
13-16- تعداد جانبازان حقوق و مستمري‌بگير تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و مبلغ پرداختي به آنان
14-16- فعاليت‌هاي جمعيت هلال احمر ايران در حوزه امداد و نجات
15-16- تعداد اعضاء، داوطلبان و امدادگران جمعيت هلال احمر
16-16- آموزش همگاني برگزار شده و تعداد آموزش گيرندگان جمعيت هلال احمر
17-16- كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در پايان اسفند بر حسب طبقات كاركن
18-16- تعداد افراد تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي
19-16- بيمه‌شدگان اصلي‌تحت‌ پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب‌ نوع بيمه‌
20-16- بيمه‌شدگان خاص‌تحت‌ پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب‌ نوع بيمه
21-16- بيمه‌شدگان آسيب‌ديده ناشي از كار تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب فعاليت محل كار
22-16-كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت ‌پوشش
23-16- تعداد مستمري‌بگيران تحت پوشش
24-16- تعداد مراكز درماني ملكي و طرف قرارداد مدیریت درمان تأمين اجتماعي
25-16- بيمه‌شدگان (اصلي‌ و تبعي) تحت‌ پوشش اداره كل بيمه سلامت
26-16- تعداد بيمه شدگان(اصلي و تبعي) صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير
27-16- حقوق بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی برحسب شهرستان :1397
28-16- حقوق‌بگيران صندوق بازنشستگي برحسب سال بازنشستگي و نوع آن :1397