بهداشت و درمان

جداول

1-18- کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني بر حسب گروه شغلي
2-18-پزشكان شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني بر حسب رشته و نوع تخصص
3-18-پيراپزشكان شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني برحسب رشته و نوع تخصص
4-18- تعداد بيمارستان‌هاي فعال و تخت‌هاي ثابت موجود برحسب نوع وابستگي
5-18- تعداد تخت‌هاي فعال بخش‌هاي بيمارستاني
6-18- مراكز ارائه دهنده مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي
7-18- آزمايشگاه تشخيص طبي، داروخانه، مؤسسات تشخيصي - درماني هسته‌اي و توانبخشي برحسب نوع وابستگي
8-18- تعداد پايگاه‌هاي اورژانس پيش بيمارستاني
9-18- فعالیت مؤسسات درماني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
10-18- موارد مراجعه بيماران سرپايي به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بر حسب تخصص مورد نیاز بهداشتي درماني
11-18- فعاليت‌هاي عمده بهداشت محيط در زمينه بازديد از مکان‌هاي تهيه، توزيع و نگهداري مواد غذايي
12-18- ميزان فرآورده‌هاي خون و توزيع شده به مراكز درماني به تفكيك سه فرآورده اصلي: 1397
13-18- تعداد مراجعه كنندگان و ميزان خون اهدايي به تفكيك جنسيت و وضعيت اهداء : 1397
14-18- تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي، به تفكيك شهرستان: 1397
15-18- تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي، به تفكيك شهرستان: 1397
16-18- مراكز درماني فعال در بخش خصوصي دامپزشكي استان به تفكيك شهرستان: 1397
17-18- تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي دام و طيور فعال برحسب نوع كشتارگاه به تفكيك شهرستان :1397
18-18- تعداد مراكز فرآوري ، نگهداري و عرضه دام و فرآورده هاي خام دامي : 1397
19-18- تعداد پست‌هاي قرنطينه دامي: 1397