اداره كل تامين اجتماعي

اداره كل تامين اجتماعي

جداول

17-16- كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در پايان اسفند بر حسب طبقات كاركن
18-16- تعداد افراد تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي
19-16- بيمه‌شدگان اصلي‌تحت‌ پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب‌ نوع بيمه‌
20-16- بيمه‌شدگان خاص‌تحت‌ پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب‌ نوع بيمه‌
21-16- بيمه‌شدگان آسيب‌ديده ناشي از كار تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب فعاليت محل كار
22-16-كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت ‌پوشش
23-16- تعداد مستمري‌بگيران تحت پوشش
24-16- تعداد مراكز درماني ملكي و طرف قرارداد مدیریت درمان تأمين اجتماعي
تعداد كارگاه هاي زير پوشش سازمان تامين اجتماعي
تعداد افراد تحت پوشش بيمه درماني
تعداد افراد تحت پوشش بيمه درماني_فصلي
شاخص‌ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي_فصلي
تعداد مستمري بگيران اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي(نفر)
تعداد بيمه شدگان آسيب ديده ناشي از كار منجر به فوت(نفر)
تعداد بيمه شدگان آسيب ديده ناشي از كار منجر به نقص عضو(نفر)
تعداد بيمه شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي(نفر)
عداد كارگاههاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي (فعال - نيمه فعال )
تعداد مراكز درماني طرف قرارداد سازمان تامين اجتماعي
تعداد مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي