اداره كل بهزيستي

جداول


پيش بيني اهداف توسعه‌اي استان در سال 1397
تعداد مراكز(دولتي و غير دولتي)تحت پوشش معاونت اجتماعي اداره كل بهزيستي و افراد خدمت گيرنده
تعداد مراكز روزانه، حرفه آموزي و كارگاه هاي توليدي حمايتي(دولتي و غير دولتي)تحت پوشش معاونت توانبخشي اداره كل بهزيستي و افراد خدمت گيرنده
تعداد مراكز شبانه روزي و خدمت در منزل (دولتي و غير دولتي)تحت پوشش معاونت توانبخشي اداره كل بهزيستي و
افراد خدمت گيرنده

تعداد مراكز دولتي و غير دولتي تحت پوشش معاونت پيشگيري اداره كل بهزيستي و افراد خدمت گيرنده
تعداد خانوارهای مستمری بگیر اداره کل بهزیستی
تعداد خانوارهاي مستمري بگير اداره كل بهزيستي

تعداد مراكز(غير دولتي)تحت پوشش معاونت توانبخشي اداره كل بهزيستي و افراد خدمت گيرنده


تعداد واحدهاي ارائه دهنده خدمات اجتماعي اداره كل بهزيستي


واحدهاي ارئه دهنده خدمات پيشگيري, امور فرهنگي و اعتياد اداره كل بهزيستي و مددجويان استفاده كننده از خدمات آن ها


شاخص‌ها و نماگرهاي بهزيستي - سالانه


شاخص‌ها و نماگرهاي بهزيستي - سالانه