آموزش

جداول

1-17- تعداد باسوادان برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي
2-17- جمعيت ٦ ساله و بيشتر،تعداد باسوادان و نرخ باسوادي بر حسب جنس و سن
3-17- جمعيت 6 ساله و بيش‌تر، تعداد باسوادان و نرخ باسوادي در نقاط شهري و روستايي برحسب جنس و شهرستان: آبان 1395
4-17- خانوارهاي معمولي استان برحسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد، تعداد افراد با سواد و بي‌سواد: آبان 1395
5-17 دانش‌آموزان و كاركنان آموزشي دوره‌هاي تحصيلي
6-17- دانش آموزان و كاركنان آموزشي اداره کل آموزش و پرورش استان
7-17- دانش‌آموزان آموزش استثنايي برحسب دوره‌هاي تحصیلی
8-17- دانش آموزان، كاركنان و امکانات آموزشی دوره آموزش استثنايي
9-17- دانش آموزان و امکانات آموزشي دوره پیش دبستانی
10-17- دانش آموزان، كاركنان و امکانات آموزشی دوره ابتدايي
11-17- دانش آموزان ، كاركنان و امکانات آموزشي دوره اول متوسطه
12-17- دانش آموزان، كاركنان و امکانات آموزشي دوره دوم متوسطه
13-17- دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بر حسب پایه و شاخه تحصیلی و شهرستان: سال تحصیلی 98-1397
14-17- دانش آموزان و امکانات آموزشی دوره اول متوسطه بزرگسال
15-17- دانش آموزان و امکانات آموزشی دوره دوم متوسطه بزرگسال
16-17- سواد‌آموزان تحت پوشش دوره‌هاي نهضت سواد‌آموزي در نقاط شهري و روستايي
17-17- تعداد قبول شدگان دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه برحسب جنس
18-17- فارغ التحصيلان دوره دوم متوسطه برحسب شاخه تحصيلي و جنس
19-17- قبول شدگان دوره‌هاي نهضت سواد‌آموزي برحسب جنس
20-17- آموزشگران دانشگاهي تمام‌وقت مؤسسات آموزش عالي برحسب جنس
21-17- آموزشگران دانشگاهي تمام‌وقت موسسات آموزش عالي برحسب مرتبه علمي
22-17- ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي برحسب گروه عمده رشته‌ تحصيلي و جنس
23-17- ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي به تفکیک نوع وابستگی به دستگاه اجرایی
برحسب جنس
24-17- ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي برحسب جنس و شهرستان
25-17- دانشجویان دوره‌های مختلف تحصيلي مؤسسات آموزش عالي برحسب گروه عمده رشته‌ تحصيلي و جنس
26-17- دانشجویان دوره‌های مختلف تحصيلي مؤسسات آموزش عالي به تفکیک نوع وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب جنس
27-17- دانشجویان دوره‌های مختلف تحصيلي مؤسسات آموزش عالي برحسب شهرستان و جنس : سال تحصیلی98-1397
28-17- دانش آموختگان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی برحسب گروه عمده رشته تحصیلی و جنس
29-17- دانش آموختگان دوره‌های مختلف تحصيلي مؤسسات آموزش عالي به تفکیک نوع وابستگی به دستگاه اجرایی
برحسب جنس
30-17- دانش آموختگان دوره‌های مختلف تحصيلي مؤسسات آموزش عالي برحسب شهرستان و جنس : سال تحصیلی97-1396
31-17- مربيان رسمی و پیمانی و مراكز ثابت اداره کل آموزش فني و حرفه اي
32-17- تعداد آموزش‌ديدگان مراكز ثابت اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان برحسب گروه‌های عمده آموزشی به تفکیک جنس