آب و برق

جداول

1-9- منابع آب‌هاي زيرزميني و مقدار تخليه سالانه آن‌ها
2-9- مشخصات تأسیسات آب تحت پوشش شرکت‌های آب و فاضلاب شهری
3-9- تعداد انشعاب و حجم فروش آب به تفكيك كاربري در نقاط شهري تحت پوشش شركت آب و فاضلاب شهري
4-9- اطلاعات مربوط به ظرفيت منابع تأمين آب، حجم توليد و فروش و تعداد انشعاب آب در نقاط روستايي/a>
5-9 - اطلاعات مربوط به وضع موجود حجم مخازن، طول شبكه توزیع وخطوط انتقال آب در نقاط روستايي
6-9 - طول شبكه جمع‌آوري و تعداد انشعاب فاضلاب در نقاط شهري تحت پوشش شركت‌ آب و فاضلاب شهري
7-9- ظرفيت نامي و توليد ناخالص برق مولد هاي نصب شده
8-9- ظرفيت مولدهاي نصب شده و بيشترين قدرت توليد شده در نقطه اوج مصرف نيروگاه‌هاي تابع وزارت نیرو
9-9- ظرفيت مولدهاي نصب شده و توليد ناخالص برق نيروگاه‌هاي تابع وزارت نيرو برحسب شركت برق منطقه‌اي، صنايع و بخش خصوصي: 1397
10-9- توليد انرژي برق و مصرف داخلي نیروگاه‌های استان
11-9- توليد ناخالص برق، سوخت مصرفي، انرژي حاصل و بازده نيروگاه‌هاي حرارتي تابع وزارت نیرو، صنايع بزرگ و بخش خصوصي
12-9- موجودی خطوط شبکه انتقال برق
13-9- ظرفیت پست‌های انتقال برق
14-9 - تعداد مشترکان برق بر حسب نوع مصرف
15-9- تعداد روستاها، خانوارهاي روستايي داراي برق و مشخصات تأسيسات برق‌رساني به روستاها
16-9- مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف